Barion Pixel

My a naši partneri používame cookies a ďalšie technológie na zlepšenie vášho zážitku, meranie výkonu a prispôsobenie marketingu. Podrobnosti nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Preambulum

Vitajte na našej webovej stránke! Ďakujeme, že ste si nás vybrali pre svoj nákup!

Tieto obchodné podmienky pre internetový obchod boli vytvorené pomocou generátora obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, používania webovej stránky, produktov, postupu nákupu alebo ak s nami chcete prediskutovať svoje konkrétne potreby, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Odtlačok: údaje o poskytovateľovi služieb (predajca, spoločnosť)

Názov: Polgár-Papp Veronika e.v.

Poloha: 1098 Budapešť, Pöttyös utca 9/A 9/36

Korešpondenčná adresa: 1092 Budapest, Knézits utca 12. HappyBulldog pick-up point

Registrujúci orgán: NÁRODNÝ DAŇOVÝ A DAŇOVÝ ÚRAD

Registračné číslo: 52960974

Daňové číslo: 69283569-2-43

Zástupca: Veronika Polgár-Papp

Telefónne číslo: +36307856211

E-mail: info@happybulldog.eu

Webová stránka: http://www.happybulldog.sk

IBAN: BE90 9678 8542 2632

SWIFT BIC: TRWIBEB1XXX

 

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu

Názov: Shoprenter Ltd.

Sídlo: 4028 Debrecín, Kassai út 129.

Kontakt: -, info@shoprenter.hu

Webová stránka: www.shoprenter.hu

Koncepty

Tovar: tovar ponúkaný na predaj na webovej stránke:

 • hnuteľný hmotný majetok vrátane vody, plynu a elektrickej energie v nádobách, fľašiach alebo iných obmedzených množstvách alebo kapacitách a
 • hnuteľný tovar, ktorý obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojený takým spôsobom, že bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie (ďalej len "tovar obsahujúci digitálne prvky")

Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľný majetok, ktorý obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojený takým spôsobom, že bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie.

Strany: predávajúci a kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojej obchodnej, profesijnej, samostatnej zárobkovej alebo podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ

Funkčnosť: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, plniť funkcie, na ktoré je určená.

Výrobca: výrobca Tovaru alebo v prípade dovážaného Tovaru dovozca, ktorý dováža Tovar do Európskej únie, a akákoľvek osoba, ktorá sa vydáva za výrobcu používaním názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru.

Interoperabilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, fungovať s iným hardvérom a softvérom, než s akým sa zvyčajne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Kompatibilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá obsahuje digitálne prvky, fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, bez potreby úpravy.

Webová stránka: táto webová stránka, ktorá sa používa na uzavretie zmluvy

Zmluva: kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej pošty

Trvanlivé médium: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podniku uchovávať údaje určené jemu osobne spôsobom, ktorý je prístupný v budúcnosti počas primeraného obdobia na účely, na ktoré boli údaje určené, a zobrazovať uložené údaje v nezmenenej podobe.

Zariadenie na diaľkovú komunikáciu medzi stranami: zariadenie, ktoré umožňuje stranám urobiť zmluvné vyhlásenie v ich neprítomnosti s cieľom uzavrieť zmluvu. Medzi takéto prostriedky patria najmä adresované alebo neadresované tlačoviny, štandardné listy, inzeráty uverejnené v tlači s objednávkovými formulármi, katalógy, telefóny, faxy a zariadenia s prístupom na internet

Zmluva uzatvorená na diaľku: spotrebiteľská zmluva uzatvorená bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa zmluva vzťahuje, pričom zmluvné strany používajú na uzatvorenie zmluvy len prostriedky komunikácie na diaľku.

Podnikateľ: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania

Kupujúci/kupujúci: osoba, ktorá uzavrie zmluvu predložením ponuky na kúpu prostredníctvom webovej stránky

Odkladný účinok: v prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len "spotrebiteľské zmluvy") v súlade s Občianskym zákonníkom,

1.      záruku za plnenie zmluvy, ktorú podnik dobrovoľne preberá za riadne plnenie zmluvy nad rámec svojej zákonnej povinnosti alebo v prípade jej neexistencie, a

2.      zákonné povinné ručenie

Kúpna cena: odplata splatná za Tovar a poskytnutie digitálneho obsahu.

Príslušné právne predpisy

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, najmä týmito zákonmi:

 • Zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku
 • Vládne nariadenie 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na spotrebný tovar dlhodobej spotreby
 • Vládne nariadenie 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi   
 • 19/2014 (IV.29.) NGM Vyhláška o procesných pravidlách vybavovania reklamácií v súvislosti so zárukou a zárukou na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
 • Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o boji proti neodôvodneným územným obmedzeniam a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Vládne nariadenie č. 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách pre zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi o predaji tovaru, dodávaní digitálneho obsahu a poskytovaní digitálnych služieb

Rozsah pôsobnosti VOP, prijatie

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"), okrem ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súlade s tým tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti medzi vami a nami, podmienky zmluvy, lehoty na plnenie, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú uvedené v iných informáciách dostupných na webovej stránke.

Pred dokončením objednávky si musíte prečítať ustanovenia týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je slovenčina.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, nie sú písomnými zmluvami a predávajúci ich neregistruje.

E-účet

Naša spoločnosť používa elektronickú fakturáciu v súlade s článkom 175 zákona CXXVII z roku 2007. Prijatím týchto VOP súhlasíte s používaním elektronickej fakturácie.

Ceny

Ceny sú uvedené v HUF a zahŕňajú 27% DPH.  Nie je možné vylúčiť, že predávajúci zmení ceny z dôvodov obchodnej politiky. Zmena cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. Ak predávajúci uviedol nesprávnu cenu a predávajúci dostal objednávku, ale medzi zmluvnými stranami ešte nebola uzavretá zmluva, predávajúci bude postupovať v súlade s článkom "Postup pri nesprávnej cene" VOP.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Považuje sa to za zjavné skreslenie ceny:

 • Cena 0 Ft,
 • cena znížená o zľavu, ale nesprávne uvedená zľava (napr.: cena 500 HUF za tovar v hodnote 1000 HUF s 20% zľavou).

V prípade nesprávneho uvedenia ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpiť Tovar za skutočnú cenu, pričom na základe tejto informácie sa môže Zákazník rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Sťažnosti a náprava

Spotrebiteľ môže podávať spotrebiteľské sťažnosti na Tovar alebo činnosť Predávajúceho na nasledujúce kontaktné údaje:

 • Telefón: +36307856211
 • Internetová adresa: http://www.happybulldog.hu
 • E-mail: info@happybulldog.hu

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne oznámiť podnikateľovi sťažnosť na konanie, činnosť alebo opomenutie podnikateľa alebo osoby konajúcej v záujme podnikateľa alebo v jeho mene, ktoré priamo súvisia s marketingom alebo predajom tovaru spotrebiteľom.

Podnik musí ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a podľa potreby vykonať nápravu. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ak nie je možné reklamáciu okamžite prešetriť, podnik musí bezodkladne vyhotoviť záznam o reklamácii a svoje stanovisko k nej a v prípade osobnej ústnej reklamácie odovzdať kópiu záznamu spotrebiteľovi na mieste. V prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby sa spotrebiteľovi poskytne vecná odpoveď najneskôr do 30 dní v súlade s ustanoveniami platnými pre odpoveď na písomnú sťažnosť. V ostatných ohľadoch postupuje spotrebiteľ pri vybavovaní písomnej sťažnosti takto. Ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, podnik je povinný písomne odpovedať na písomnú sťažnosť do 30 dní odo dňa jej doručenia spôsobom, ktorý možno vecne odôvodniť, a prijať opatrenia na jej oznámenie. Zákon môže stanoviť kratšiu lehotu alebo zákon dlhšiu lehotu. Podnik musí uviesť dôvody zamietnutia sťažnosti. Podnik musí každej ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie prideliť jedinečné identifikačné číslo. V odpovedi musí byť zákazník informovaný o možnosti odvolať sa na zmierovací orgán.

Záznam o sťažnosti musí obsahovať:

1.      meno a adresu spotrebiteľa,

2.      kde, kedy a ako bola sťažnosť podaná,

3.      podrobný opis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam dokumentov, záznamov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,

4.      vyjadrenie podniku k sťažnosti spotrebiteľa, ak je možné sťažnosť okamžite prešetriť,

5.      podpis osoby, ktorá správu vyhotovila, a okrem prípadu ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby aj podpis spotrebiteľa,

6.      miesto a čas vyhotovenia zápisnice,

7.      v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Podnik musí uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede počas troch rokov a na požiadanie ho predložiť dozorným orgánom.

Ak je sťažnosť zamietnutá, podnikateľ musí písomne informovať spotrebiteľa o orgáne alebo zmierovacom orgáne, ktorému môže sťažnosť postúpiť v závislosti od jej povahy. Informácia musí obsahovať aj adresu, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu v mieste, kde spotrebiteľ býva alebo sa zdržiava. Informácie by mali obsahovať aj to, či podnikateľ využije zmierovací orgán na riešenie spotrebiteľského sporu. Ak sa spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom nevyrieši počas rokovaní, spotrebiteľ má k dispozícii tieto prostriedky nápravy:

Postup ochrany spotrebiteľa

Môžete sa sťažovať na spotrebiteľských úradoch. Ak spotrebiteľ vníma porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po preskúmaní sťažnosti orgán rozhodne, či začne konanie vo veci ochrany spotrebiteľa. Prvostupňovými orgánmi na ochranu spotrebiteľa sú štátne orgány v hlavnom meste a v okrese v mieste bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam nájdete na: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde v občianskom súdnom konaní v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku.

Postup zmierovacieho orgánu

Upozorňujeme, že môžete u nás podať sťažnosť spotrebiteľa. Ak bude vaša spotrebiteľská sťažnosť zamietnutá, máte tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na zmierovací výbor v mieste, kde bývate alebo sa zdržiavate: zmierovacie konanie sa môže začať len vtedy, ak sa spotrebiteľ pokúsi vyriešiť spor priamo s príslušným podnikateľom. Zmierovací orgán určený v žiadosti spotrebiteľa je príslušný konať namiesto príslušného orgánu na žiadosť spotrebiteľa.

Spoločnosť je povinná spolupracovať pri zmierovacom konaní.

Patrí sem povinnosť podnikov zaslať odpoveď na žiadosť zmierovacieho orgánu a povinnosť dostaviť sa pred zmierovací orgán ("zabezpečiť účasť osoby oprávnenej uzavrieť dohodu o urovnaní na pojednávaní").

Ak sídlo alebo prevádzkareň podnikateľa nie je registrovaná v okrese komory, v ktorej pôsobí územne príslušný zmierovací orgán, povinnosť podnikateľa spolupracovať sa rozširuje na poskytnutie možnosti spotrebiteľovi dosiahnuť písomné urovnanie v súlade s jeho žiadosťou a účasť na zmierovacom stretnutí nie je povinná, ak sa zašle písomný dokument obsahujúci ponuku na urovnanie.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti spolupráce má orgán na ochranu spotrebiteľa právomoc uložiť podnikateľom povinné pokuty za porušenie zákona a neexistuje možnosť odpustiť pokuty. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zmenené aj príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, takže malým a stredným podnikom možno pokuty odpustiť.

Výška pokuty sa môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF pre malé a stredné podniky, zatiaľ čo pre nemalé a stredné podniky, ktoré podliehajú zákonu o účtovníctve a ktorých ročný čistý obrat presahuje 100 miliónov HUF, sa pokuta môže pohybovať od 15 000 HUF do 5 % ročného čistého obratu podniku, najviac však 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty chce zákonodarca posilniť spoluprácu so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikov na zmierovacom konaní.

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami s cieľom vyriešiť spotrebiteľský spor, a ak sa to nepodarí, rozhodnúť vo veci s cieľom zabezpečiť, aby sa práva spotrebiteľov presadzovali jednoduchým, rýchlym, účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. Zmierovací orgán na žiadosť spotrebiteľa alebo podnikateľa poskytuje poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

Konanie zmierovacieho orgánu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa musí podať písomne predsedovi zmierovacieho orgánu: požiadavku písomnej formy možno splniť listom, telegramom, telexom alebo faxom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi trvalo uchovávať údaje, ktoré sú mu adresované, po dobu primeranú účelu, na ktorý boli údaje určené, a zobrazovať údaje v nezmenenej forme a obsahu. Žiadosť musí obsahovať

a.      meno, bydlisko alebo sídlo spotrebiteľa,

b.      názov, sídlo alebo miesto podnikania podniku, ktorého sa spotrebiteľský spor týka,

c.      ak spotrebiteľ požiadal o určenie príslušného zmierovacieho orgánu namiesto príslušného orgánu,

d.      stručný opis stanoviska spotrebiteľa, skutočnosti, ktoré ho podporujú, a dôkazy na jeho podporu,

e.      vyhlásenie spotrebiteľa, že sa pokúsil vyriešiť spor priamo s príslušným podnikom

f.        vyhlásenie spotrebiteľa, že do prípadu nebol zapojený žiadny iný zmierovací orgán, že nebolo začaté žiadne mediačné konanie, že nebola podaná žiadna žaloba a že nebol podaný žiadny návrh na vydanie platobného rozkazu,

g.      návrh na rozhodnutie senátu,

h.      podpis spotrebiteľa.

K žiadosti musí byť priložený dokument alebo kópia (výpis) dokumentu, na ktorého obsah sa spotrebiteľ odvoláva ako na dôkaz, najmä písomné vyhlásenie podniku o zamietnutí reklamácie alebo, ak to nie je možné, akýkoľvek iný písomný dôkaz, ktorý má spotrebiteľ k dispozícii, že sa pokúsil o požadované zmierenie.

Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocneného zástupcu, splnomocnenie musí byť priložené k žiadosti.

Viac informácií o zmierovacích radách je k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu
 Viac informácií o regionálnych zmierovacích radách je k dispozícii tu:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.


 

Kontaktné údaje na jednotlivé regionálne zmierovacie rady:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Poštová adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefón: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
 Webová stránka: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéléttető Testület
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefón: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 Webová stránka: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefón: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 Webová stránka: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békélététő Testület
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 Webová stránka: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapeštianska zmierovacia rada
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 111
Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.:10
Telefónne číslo: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 Webová stránka: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéléttető Testület
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 Webová stránka: www.bekeltetes-csongrad.hu

Zmierovací výbor župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 Webová stránka: www.bekeltetesfejer.hu

Zmierovací výbor župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefón: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 Webová stránka: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 4025 Debrecín, Vörösmarty u. 13-15.
Telefón: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
 Webová stránka: www.hbmbekeltetes.hu

Zmierovací výbor okresu Heves
Adresa: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Poštová adresa: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefónne číslo: 06-36-416-660/105
mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Župná arbitrážna rada Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8, Verseghy park,
 III. poschodie 303-304
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 Webové sídlo: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéléttető Testület
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefón: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefón: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
 Webová stránka: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békélététő Testület
Adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefón: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Webová stránka: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéléttető Testület
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefón: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg County Conciliation Board
Adresa: 2, Széchenyi u., 4400 Nyíregyháza, Maďarsko
Telefón: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
 Webová stránka: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. poschodie
Telefón: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefón: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
 Webová stránka: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. prízemie 115-116.
Telefón: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 Webová stránka: www.bekeltetesveszprem.hu

Zmierovací výbor okresu Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefón: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 Webová stránka: www.bekelteteszala.hu

Postup zmierovacieho orgánu pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom aj osoba, ktorá koná na účely mimo svojej samostatnej zárobkovej a hospodárskej činnosti, občianske združenie, cirkevná právnická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo, mikro, malý a stredný podnik, mikropodnik, malý a stredný podnik, ktorý nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa alebo je príjemcom obchodnej komunikácie alebo ponuky tovaru.

Zmierovacia komisia je oprávnená overovať a skúmať existenciu kvality spotrebiteľa. Pravidlá konania sa riadia pravidlami spísanými v rámci zmierovacieho výboru.

Platforma na riešenie sporov online

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa spotrebitelia môžu zaregistrovať a riešiť svoje spory pri nakupovaní online vyplnením formulára žiadosti, čím sa vyhnú súdnemu konaniu. Spotrebiteľom to umožní vymáhať svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak sa chcete sťažovať na tovar alebo službu zakúpenú online a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete využiť nástroj na riešenie sporov online.
Na portáli si môžete vy aj obchodník, na ktorého ste sa sťažovali, vybrať orgán na riešenie sporov, ktorý sa bude vašou sťažnosťou zaoberať.

Platforma na riešenie sporov online je k dispozícii tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Recenzie priateľov spotrebiteľov

Informujeme kupujúcich, že predávajúci používa na svojom webovom sídle systém hodnotenia Consumer Friend. Hodnotiaci systém neumožňuje hodnotiť jednotlivý Tovar, ale Predávajúceho (internetový obchod), pričom sú zavedené nasledujúce technické opatrenia, ktoré zabezpečujú, že hodnotenie môžu zadávať len skutoční zákazníci:

1.      systém funguje nezávisle od internetového obchodu, ktorý ho využíva, a to tak, že hodnotiteľ WIDGET sa otvorí až po nákupe a hodnotenia si priateľ spotrebiteľa (JUTASA s.r.o.) uloží do svojho systému.

2.      Jediný spôsob, ako môže skutočný zákazník vyjadriť svoj názor, je zaslať e-mail na e-mailovú adresu poskytnutú priateľovi spotrebiteľa po nákupe.

Internetový obchod, ktorý používa systém hodnotenia, nemá technickú možnosť vymazať hodnotenie ani recenzie.

Systém preto obsahuje len hodnotenia a recenzie od skutočných zákazníkov a nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi recenziami, ale zobrazuje ich rovnako.

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je niektoré ustanovenie VOP právne neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a namiesto neplatnej alebo chybnej časti sa uplatňujú ustanovenia platných právnych predpisov.

Predávajúci nemá kódex správania podľa zákona o nekalých obchodných praktikách.

Informácie o fungovaní tovaru obsahujúceho digitálne batérie a o technickom ochrannom opatrení, ktoré sa má uplatňovať

Dostupnosť serverov, ktoré poskytujú údaje zobrazené na webovej stránke, je vyššia ako 99,9 % ročne. Celý obsah údajov sa pravidelne zálohuje, aby bolo možné v prípade problému obnoviť pôvodný obsah údajov. Údaje zobrazené na webovej lokalite sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú pomocou šifrovania primeranej sily a šifrujú sa pomocou hardvérovej podpory zabudovanej v procesore.

Informácie o základných vlastnostiach tovaru

Informácie o základných vlastnostiach Tovaru, ktorý je možné zakúpiť, sú uvedené v popise každého Tovaru na webovej stránke.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - zodpovednosť za presnosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávania budete mať vždy možnosť upraviť zadané údaje pred dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže údaje môžete opraviť, aj keď ste už prešli na ďalšiu stránku). Upozorňujeme, že je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby boli zadané údaje správne, pretože tovar bude fakturovaný a dodaný na základe zadaných údajov. Upozorňujeme, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtené úložisko poštovej schránky môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a zabrániť uzatvoreniu zmluvy. Ak zákazník dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zákazník môže predávajúcemu oznámiť úpravu chybnej objednávky zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky.

Obmedzenie nákupu

Internetový obchod slúži len jednotlivcom.

Používanie webovej stránky

Na uskutočnenie nákupu nie je potrebná registrácia.

Výber produktu

 Zákazník má možnosť vybrať si a objednať výrobky z obchodu. Zákazník môže kliknúť na vybraný výrobok a zobraziť jeho podrobnejší opis. Ak si chce výrobok kúpiť, môže ho pridať do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Kliknutím na tlačidlo "Zobraziť košík" sa zobrazia výrobky pridané do košíka, celková suma faktúry a náklady na dopravu. Tu môžete skontrolovať správnosť objednávky, najmä ceny a množstvá, ktoré môžete podľa potreby upraviť alebo opraviť. Nákupný košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

Odoslanie objednávky

 Ak ste spokojní s množstvom výrobkov v nákupnom košíku, skontrolovali ste celkovú sumu a rozhodli ste sa ich zakúpiť, jednoducho kliknite na tlačidlo "Pokladňa". Ak ste už v
našom obchode nakúpili,
môžete si vybrať z troch možností: či sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník alebo sa zaregistrovať
 ako existujúci zákazník, resp. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte svoje nákupné údaje, ktoré sa uložia do systému a pri ďalšom nákupe sa budete musieť iba prihlásiť. Pri nákupe bez registrácie zadajte svoju fakturačnú a dodávaciu adresu. V ďalšom kroku si vyberte spôsob doručenia, ktorý vám najviac vyhovuje.
 Potom budete vyzvaní, aby ste si vybrali spôsob platby, ktorý vám vyhovuje. Na súhrnnej stránke sa ešte vyžaduje akceptovanie VOP, aby bola objednávka úspešná. Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" objednávku odošlete.

Dokončenie objednávky (predloženie ponuky)

Ak ste presvedčení, že obsah nákupného košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si chcete objednať, a že vaše údaje sú správne, môžete dokončiť objednávku kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku". Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku Predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa za Uchádzača považujete vy.

Kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku" výslovne potvrdzujete, že vaša ponuka sa považuje za predloženú a že vaše vyhlásenie bude podliehať platbe v prípade potvrdenia zo strany predávajúceho v súlade s týmito VOP. Svojou ponukou ste viazaní po dobu 48 hodín. Ak predávajúci nepotvrdí vašu ponuku do 48 hodín v súlade s týmito VOP, ste zbavení záväzku predložiť ponuku.

Spracovanie objednávky, uzatvorenie zmluvy

Objednávku môžete podať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí vašu ponuku e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní ponuky.  Zmluva je uzavretá, keď sa potvrdzujúci e-mail zaslaný predávajúcim dostane k vám do vášho poštového systému.

Postup v prípade neobdržaných balíkov

Ak Zákazník neprevezme objednaný a dodaný Tovar a neoznámi Predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodov stanovených zákonom, porušuje tým zmluvu s Predávajúcim, na základe ktorej je povinný Tovar prevziať, a tým prijať plnenie Predávajúceho. V takom prípade sa Predávajúci pokúsi o opätovné dodanie Tovaru, ak sa na tom s Kupujúcim dohodne, pričom opätovné dodanie môže byť podmienené zaplatením poplatku za dodanie. Ak sa opätovné dodanie nepodarí alebo sa ho nepodarí dohodnúť s Kupujúcim, pretože Kupujúci odmietne spolupracovať, Predávajúci je oprávnený s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy s Kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a požadovať od Kupujúceho náklady spojené s neúspešným dodaním a vrátením ako zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli na použití elektronickej pošty ako formy komunikácie, ktorú kupujúci pri objednávke používa na vypovedanie zmluvy, a stanovujú, že dňom výpovede zmluvy je deň, keď sa výpoveď stane dostupnou v elektronickej schránke kupujúceho.

Spôsoby platby

Bankový prevod

Ak si zvolíte tento spôsob platby, po odoslaní objednávky vám zašleme faktúru na vami zadanú e-mailovú adresu. Sumu uhraďte do 3 pracovných dní a v platobnej správe uveďte číslo objednávky:

Meno: Veronika Papp

IBAN: BE90 9678 8542 2632

SWIFT BIC: TRWIBEB1XXX

Komunikácia: číslo objednávky

Barion

Inteligentná brána Barion je úplne domáca nebanková platobná brána na prijímanie kreditných kariet a elektronických peňazí s radom inovatívnych funkcií a bezkonkurenčnými cenami. Jej používanie je ešte pohodlnejšie už po jednej minúte registrácie. Keďže čísla bankových kariet sú uložené v zabezpečenom systéme s certifikáciou PCI DSS, na použitie akejkoľvek uloženej karty stačí zadať registrovanú e-mailovú adresu a heslo. Webové rozhranie Barion ponúka reporty, možnosť exportu a mesačne zasielaný výpis z účtu na podporu obchodných procesov a oficiálneho účtovníctva. Transakcie prebiehajú v reálnom čase a došlé položky si môžete prezerať v mobilnej aplikácii. Vďaka bezplatnej aplikácii Barion môžu používatelia aplikácie Barion platiť mobilom v čoraz väčšom počte obchodov a reštaurácií bez toho, aby museli mať pri sebe hotovosť alebo debetnú kartu. Bankovú bezpečnosť zaručuje dohľad MNB (licencia MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana pred zneužitím kreditnej karty je riešená flexibilne a spravodlivo.

Metódy prijatia, poplatky za prijatie

Packeta

Ponúkame doručenie domov, doručenie na zberné miesto a doručenie do Z-BOXu. Packeta sa zvyčajne doručujú nasledujúci deň. Môžete si ich vyzdvihnúť, keď vám to vyhovuje, a to v priebehu niekoľkých sekúnd.
Viac informácií: www.packeta.sk

Hrubá cena za tento spôsob doručenia je 6,32 EUR

Osobné doručenie v Budapešti

Objednávku si môžete vyzdvihnúť aj na našom odbernom mieste v Budapešti.
Naša adresa je 1092 Budapest, Knézits utca 12.
.

Nebudú vám účtované žiadne poplatky.
.

Poplatok za vrátenie zásielky

Chceli by sme upozorniť našich zákazníkov, že v prípade, že objednaný produkt nedostane, bude (pri absencii samostatného označenia)

interpretujeme ako stiahnutie sa so sugestívnym správaním. To znamená, že poplatok za spätnú prepravu (ako je všeobecne

dochádza aj v prípade zrušenia) musí zákazník zaplatiť. Ak náklady spojené s prepravou späť hradí kupujúci 8

Ak peniaze nevrátite do jedného dňa, budete musieť zaplatiť pokutu vo výške 5 000 HUF brutto. Zároveň Vás informujeme, že náš nárok

aj prostredníctvom zjednodušeného postupu FMH (notársky platobný rozkaz, pozri: https://fmh.mokk.hu/#x)

môžeme to potvrdiť.

Poplatok za tento spôsob doručenia je 5 000 HUF brutto.

Kuriérska služba GLS

Tovar doručuje kuriérska služba GLS. Viac informácií: https://gls-group.com/SK/en/home/

Hrubý poplatok za tento spôsob doručenia je  4,93 EUR.

 

Miesto vyzdvihnutia zásielky GLS

Medzinárodná sieť vyzdvihnutých zásielok sa neustále rozrastá. Viac informácií: https://gls-group.com/SK/en/home/

Poplatok za tento spôsob doručenia je 4,37 EUR.

Termín dodania

Všeobecná dodacia lehota objednávky je maximálne 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho má kupujúci právo stanoviť si odkladnú lehotu. Ak predávajúci v rámci dodatočnej lehoty neplní, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si predtým objednali Tovar, ale v čase doručenia ste ho nedostali (okrem prípadov, keď ste využili právo na odstúpenie od zmluvy) alebo ak bol Tovar vrátený Predávajúcemu bez požadovaného označenia, Predávajúci podmieni splnenie objednávky zaplatením kúpnej ceny a nákladov na doručenie vopred.

 Predávajúci môže pozastaviť dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že úhrada ceny Tovaru bola úspešne vykonaná prostredníctvom elektronického platobného riešenia (a to aj v prípade, ak v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene členského štátu, v ktorom sa Tovar predáva, a Predávajúci neobdrží celú sumu kúpnej ceny a nákladov na dodanie z dôvodu konverzie a bankových provízií a nákladov). Ak cena Tovaru nebola zaplatená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.
 

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Občiansky zákonník. Podľa článku 8:1 ods. 1 bod 3 sa za spotrebiteľa považujú len fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti, takže právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu!

 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa článku 20 nariadenia vlády č. 45/2014 (26.II.). Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

a) V prípade zmluvy o predaji tovaru
aa) tovar,
ab) v prípade predaja viacerých Tovarov, ak sa každý Tovar dodáva v inom čase, na posledný dodaný Tovar,

spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ určí, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Nič v tomto článku nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku počas obdobia medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia Tovaru.

Ak spotrebiteľ urobil návrh na uzavretie zmluvy, má právo pred uzavretím zmluvy od návrhu odstúpiť, čím zaniká povinnosť urobiť návrh na uzavretie zmluvy.

Oznámenie o zrušení zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo stanovené v článku 20 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) prostredníctvom jasného vyhlásenia v tomto zmysle alebo použitím vzoru vyhlásenia, ktoré je možné stiahnuť z webovej stránky.

Platnosť odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v tejto lehote zašle svoje vyhlásenie.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy alebo výpovede stačí zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo výpovedi v stanovenej lehote.

Dôkazné bremeno, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením, nesie spotrebiteľ.

Predávajúci potvrdí odstúpenie spotrebiteľa na elektronickom médiu po jeho prijatí.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (26.II.), predávajúci vráti spotrebiteľovi celkovú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením vrátane poplatku za doručenie, a to najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najmenej nákladný obvyklý spôsob dopravy.

Ako je predávajúci povinný vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej ukončenia v súlade s článkom 22 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) predávajúci vráti spotrebiteľovi vrátenú sumu rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil ako spôsob platby. Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa môže predávajúci použiť na vrátenie peňazí iný spôsob platby, pričom spotrebiteľovi nebude účtovaný žiadny ďalší poplatok. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie spôsobené nesprávnym a/alebo nepresným číslom bankového účtu alebo poštovej adresy, ktoré spotrebiteľ uviedol.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob dopravy ako najmenej nákladný obvyklý spôsob dopravy, predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú. V takom prípade sme povinní uhradiť náklady do výšky uvedených bežných nákladov na doručenie.

Právo na zadržanie

Predávajúci môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi dovtedy, kým spotrebiteľ Tovar nevráti alebo kým bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže, že Tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Zásielky zaslané na dobierku alebo poštou nemôžeme prijať.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo ukončenia záväzkov spotrebiteľa

Vrátenie tovaru

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády 45/2014 (26.II.), spotrebiteľ je povinný Tovar bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť alebo odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Vrátenie sa považuje za včasné, ak spotrebiteľ vráti Tovar pred uplynutím tejto lehoty.

Úhrada priamych nákladov spojených s vrátením Tovaru

Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Tovaru. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovie zmluvu o poskytnutí služby uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku po začatí plnenia, je povinný zaplatiť obchodníkovi poplatok primeraný poskytnutej službe do dňa oznámenia výpovede obchodníkovi. Suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť pomerne, sa určí na základe celkovej výšky odmeny stanovenej v zmluve zvýšenej o daň. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb poskytnutých do dátumu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že tovar vrátený na dobierku alebo poštovné nemôžeme prijať.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec používania potrebného na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Ak právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť alebo ho možno uplatniť len za podmienok podľa platných právnych predpisov, zákazník nie je oprávnený používať výrobok na skúšobné účely.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v týchto prípadoch

Predávajúci vás výslovne upozorňuje na skutočnosť, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete uplatniť v prípadoch stanovených v článku 29 ods. 1 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.):

a.      po úplnom vykonaní služby, ale ak zmluva ukladá spotrebiteľovi platobnú povinnosť, túto výnimku možno uplatniť len vtedy, ak sa plnenie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vie, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy, keď podnik úplne splní zmluvu;

b.      v súvislosti s tovarom alebo službami, ktorých cena alebo poplatky podliehajú výkyvom, ktoré sú mimo kontroly podniku finančného trhu a ktoré sú možné aj počas obdobia stanoveného na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;

c.      pre Tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, ktorý bol vyrobený podľa pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo pre Tovar, ktorý je zjavne personalizovaný pre spotrebiteľa;

d.      Tovar podliehajúci skaze alebo Tovar, ktorý si zachováva svoju kvalitu počas krátkeho obdobia;

e.      v prípade zapečateného Tovaru, ktorý sa po otvorení po doručení nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;

f.        Tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

g.      alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu spôsobom, ktorý podnik nemôže ovplyvniť, a ktorého cena bola dohodnutá medzi stranami v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale zmluva sa plní až 30 dní po uzavretí zmluvy;

h.      v prípade zmluvy o poskytovaní služieb, keď podnik navštívi spotrebiteľa na jeho výslovnú žiadosť, aby vykonal naliehavú opravu alebo údržbu;

i.        predaj kópie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;

j.        noviny, časopisy a periodiká s výnimkou zmlúv o predplatnom;

k.      pre zmluvy uzavreté verejnou dražbou;

l.        v prípade zmlúv o poskytovaní ubytovania, dopravy, prenájmu automobilov, stravovania alebo voľnočasových aktivít, s výnimkou služieb spojených s bývaním, ak je v zmluve stanovená lehota alebo termín plnenia;

m.     v súvislosti s digitálnym obsahom poskytnutým na nehmotnom nosiči, ak predávajúci začal plniť s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne s udelením takéhoto súhlasu vzal na vedomie, že po začatí plnenia a po zaslaní potvrdenia zo strany podniku spotrebiteľovi stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Informácie o zárukách na výrobky a zárukách zhody pre spotrebiteľské zmluvy

Táto časť informačného oznámenia pre spotrebiteľov bola vypracovaná na základe splnomocnenia podľa článku 9 ods. 3 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) v súlade s prílohou 3 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.).

Informácie pre spotrebiteľov sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, pravidlá pre nespotrebiteľov sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade spotrebiteľských zmlúv

Požiadavky na zmluvné plnenie pre tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy vo všeobecnosti a tovar obsahujúci digitálny prvok

Tovar a plnenie musia byť v čase plnenia v súlade s požiadavkami vládneho nariadenia 373/2021 (30.VI.2021). 

Na to, aby sa plnenie považovalo za súladné so zmluvou, musí byť tovar, ktorý je predmetom zmluvy

 • sú v súlade so špecifikáciami, množstvom, kvalitou, typom a majú funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a iné vlastnosti uvedené v zmluve
 • byť vhodné na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr v čase uzavretia zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval
 • mať všetko príslušenstvo a návod na použitie špecifikované v zmluve vrátane návodu na inštaláciu, pokynov na inštaláciu a zákazníckej podpory a
 • poskytovať aktualizácie uvedené v zmluve.

Na to, aby sa plnenie považovalo za súladné so zmluvou, musí byť tovar, ktorý je predmetom zmluvy

 • byť vhodný na účely špecifikované pre ten istý druh Tovaru v platnom kódexe postupov, ak neexistuje právne ustanovenie, technická norma alebo technická norma
 • mať množstvo, kvalitu, výkon a iné vlastnosti, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ktoré môže Spotrebiteľ odôvodnene očakávať, ako je to obvyklé pre Tovar rovnakého typu, s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Predávajúceho, jeho zástupcu alebo akejkoľvek inej osoby v distribučnom reťazci o špecifických vlastnostiach Tovaru, najmä v reklame alebo na označení
 • majú príslušenstvo a návod, ktoré by spotrebiteľ mohol rozumne očakávať, vrátane obalu a návodu na inštaláciu, a
 • musí zodpovedať vlastnostiam a opisu Tovaru, ktorý podnik predložil ako vzorku, model alebo skúšobnú verziu pred uzavretím zmluvy.

Tovar nemusí byť v súlade s vyššie uvedeným verejným vyhlásením, ak Predávajúci preukáže, že

 • nevedel a nemusel vedieť o verejnom vyhlásení
 • verejné vyhlásenie bolo do uzavretia zmluvy riadne opravené, alebo
 • verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práva uzavrieť zmluvu.

Požiadavky na zmluvné plnenie pri predaji tovaru predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

Predávajúci sa považuje za vadne plniaceho, ak je vada tovaru spôsobená nesprávnou inštaláciou za predpokladu, že 

a) inštalácia je súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo

(b) inštaláciu mal vykonať spotrebiteľ a nesprávna inštalácia je dôsledkom nedostatkov v návode na inštaláciu, ktorý poskytol predávajúci alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky poskytovateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Ak sa v kúpnej zmluve stanovuje, že tovar má byť uvedený do prevádzky predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, plnenie sa považuje za splnené predávajúcim, keď je uvedenie do prevádzky dokončené.

Ak sa v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky v kúpnej zmluve stanovuje nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb počas určitého obdobia, predávajúci zodpovedá za vadu digitálneho obsahu tovaru, ak sa vada vyskytne alebo stane zjavnou do dvoch rokov od dodania tovaru v prípade nepretržitého dodávania počas obdobia nepresahujúceho dva roky.

Požiadavky na zmluvné plnenie pre tovar obsahujúci digitálne prvky predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade tovaru, ktorý obsahuje digitálne prvky, musí predávajúci zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o všetkých aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo digitálnej služby spojenej s tovarom vrátane bezpečnostných aktualizácií, ktoré sú potrebné na to, aby bol tovar v súlade so zmluvou, a aby ich dostal. 

Povinnosť predávajúceho sprístupniť aktualizáciu, ak je kúpna zmluva

 • ide o jednorazové dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, pričom druh a účel tovaru a digitálnych prvkov a osobitné okolnosti a povaha zmluvy sú také, aké mohol spotrebiteľ rozumne očakávať, alebo
 • stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu počas určitého obdobia, potom v prípade nepretržitého poskytovania počas obdobia nepresahujúceho dva roky sa musí poskytovať počas obdobia dvoch rokov odo dňa dodania tovaru.

Ak spotrebiteľ neinštaluje poskytnuté aktualizácie v primeranej lehote, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak sú spôsobené výlučne nepoužitím príslušnej aktualizácie, za predpokladu, že

a) predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa a

(b) neúspešná inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nebola spôsobená nedostatkom inštalačných pokynov poskytnutých predávajúcim.

Chybné plnenie nemožno konštatovať, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia zmluvy výslovne informovaný o tom, že určitá vlastnosť tovaru sa líši od vlastnosti tu opísanej, a spotrebiteľ tento rozdiel v čase uzavretia kúpnej zmluvy výslovne akceptoval.

Záruka na príslušenstvo

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany predávajúceho môžete uplatniť voči predávajúcemu nárok z chybného plnenia v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľských zmlúv v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 373/2021 (30.VI.).

Aké práva máte v rámci záručnej reklamácie?

Podľa vlastného uváženia môžete uplatniť nasledujúce záručné nároky:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ to nie je nemožné alebo by to predávajúcemu spôsobilo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s inými požiadavkami, ktoré ste predložili. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny alebo v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy.

Môžete prejsť z jedného práva na záruku na druhé, ale náklady na prechod znášate vy, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy sa musí predpokladať, pokiaľ sa nepreukáže opak, že vada tovaru a tovaru obsahujúceho digitálne prvky bola zistená do jedného roka odo dňa plnenia zmluvy, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou tovaru alebo povahou vady.

V prípade použitého Tovaru sa práva na záruku a garanciu zvyčajne líšia od všeobecných pravidiel. V prípade použitého Tovaru sa môže brať do úvahy aj chybné plnenie, ale musia sa zohľadniť okolnosti, za ktorých Kupujúci mohol očakávať výskyt určitých chýb. V dôsledku starnutia sa výskyt určitých vád stáva častejším a nemožno predpokladať, že Tovar z druhej ruky môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený Tovar. Na základe toho môže Kupujúci uplatniť svoje práva zo záruky len v prípade vád, ktoré sa vyskytujú popri vadách vyplývajúcich z používania a nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom, bol o tom v čase kúpy informovaný, Dodávateľ za známu vadu nezodpovedá.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť Tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná alebo by predávajúcemu spôsobila neprimerané dodatočné náklady, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti vrátane hodnoty Tovaru v pôvodnom stave a závažnosti porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený požadovať primerané zníženie odplaty alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa závažnosti porušenia zmluvy, ak.

 • predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, alebo ju vykonal, ale nedodržal úplne alebo čiastočne tieto podmienky
  • predávajúci musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.
  • ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru pred tým, ako sa vada prejavila, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie do prevádzky tovaru dodaného ako náhrada alebo opraveného tovaru alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.
 • odmietol zabezpečiť súlad tovaru so zmluvou
 • opakovane nedochádza k plneniu napriek pokusom predávajúceho uviesť tovar do súladu so zmluvou
 • vada je takej závažnosti, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie kúpnej zmluvy, alebo
 • predávajúci sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že podnikateľ neuvedie tovar do súladu v primeranej lehote alebo bez značnej ujmy pre spotrebiteľa.

Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vadného plnenia, dôkazné bremeno, že vada je nepodstatná, nesie predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zvyšnú časť kúpnej ceny, a to vcelku alebo čiastočne, podľa závažnosti porušenia zmluvy, až do doby, kým predávajúci nesplní svoje povinnosti týkajúce sa súladu plnenia a chybného plnenia.

Všeobecne platí, že:

 • predávajúci musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.
 • ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru pred tým, ako sa vada prejavila, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie do prevádzky tovaru dodaného ako náhrada alebo opraveného tovaru alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil podniku vadu.

Spotrebiteľ musí sprístupniť tovar obchodníkovi, aby ho mohol opraviť alebo vymeniť.

Poskytnutie protihodnoty je primerané, ak sa výška protihodnoty rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, ktorý má spotrebiteľ dostať v prípade zmluvného plnenia, a hodnotou tovaru, ktorý spotrebiteľ skutočne dostal.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy možno uplatniť prostredníctvom vyhlásenia adresovaného predávajúcemu, v ktorom vyjadrí svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Ak sa nesúlad týka len určitej časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú na tento tovar, spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len vo vzťahu k nevyhovujúcemu tovaru, ale môže odstúpiť aj od zmluvy vo vzťahu k ostatnému tovaru nadobudnutému spolu s ním, ak nemožno rozumne očakávať, že si spotrebiteľ ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo vo vzťahu k časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy, spotrebiteľ.

 • spotrebiteľ musí vrátiť tovar predávajúcemu na jeho náklady a
 • predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar ihneď po tom, ako dostane tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.

V akej lehote si môžete uplatniť záruku?

Závadu ste povinní nahlásiť hneď, ako ju zistíte. Závada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za oznámenú bezodkladne. Mali by ste si však uvedomiť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa plnenia zmluvy si nemôžete uplatniť žiadne práva zo záruky.

Do premlčacej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej Kupujúci nemôže Tovar používať na určený účel.

Pre časť Tovaru, ktorej sa výmena alebo oprava týka, začne plynúť nová premlčacia lehota pre nárok na výmenu alebo opravu. Toto pravidlo sa uplatňuje aj v prípade, že v dôsledku opravy vznikne nová vada.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitý tovar, strany sa môžu dohodnúť na kratšej premlčacej lehote; v tomto prípade nemožno platne dohodnúť kratšiu premlčaciu lehotu ako jeden rok.

Na koho si môžete uplatniť nárok?

Nárok na záruku si môžete uplatniť u predávajúceho.

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie vašich práv vyplývajúcich zo záruky?

Do jedného roka odo dňa plnenia si môžete uplatniť nárok na záruku na náhradný tovar bez splnenia inej podmienky, než že ste vadu oznámili, ak preukážete, že tovar poskytol predávajúci. Po uplynutí jedného roka odo dňa plnenia však budete mať povinnosť preukázať, že vada, ktorú ste zistili, existovala v čase plnenia.

Záruka na výrobok

V ktorých prípadoch môžete uplatniť právo na záruku na výrobok?

V prípade vady hnuteľnej veci (Tovar) môžete podľa vlastného výberu uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo alebo na záruku na výrobok.

Aké práva máte v rámci reklamácie výrobku?

V rámci reklamácie výrobku môžete požadovať len opravu alebo výmenu chybného Tovaru.

V ktorých prípadoch sa tovar považuje za chybný?

Tovar je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

V akom termíne si môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Na uplatnenie nároku na záruku na výrobok máte dva roky od dátumu, keď výrobca uviedol tovar na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo strácate.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť nárok na záruku na výrobok?

Právo na záruku na výrobok môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. Na uplatnenie nároku zo záruky na výrobok musíte preukázať, že Tovar je chybný.

V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od svojej záručnej povinnosti na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od svojej povinnosti poskytovať záruku na výrobok len vtedy, ak môže preukázať, že:

 • vyrobil alebo uviedol Tovar na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo
 • chyba nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh, alebo
 • vada Tovaru vyplýva z uplatňovania zákona alebo záväznej požiadavky orgánu verejnej moci.

Výrobca (distribútor) musí preukázať len jeden dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že na tú istú závadu nemôžete súčasne uplatniť záruku na príslušenstvo a záruku na výrobok. Ak však bude vaša reklamácia na výrobok úspešná, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo voči výrobcovi vymeneného Tovaru alebo opraveného dielu.

Dobré postavenie

V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?

Podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby je predávajúci povinný poskytnúť záruku na predaj nových tovarov dlhodobej spotreby (napr. technický tovar, náradie, stroje) uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ako aj ich príslušenstva a súčastí (ďalej v tejto časti spoločne označovaných ako spotrebný tovar) v rozsahu v nej uvedenom.

Okrem toho môže predávajúci poskytnúť záruku aj dobrovoľne, pričom v takom prípade musí kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručný list musí byť spotrebiteľovi poskytnutý na trvanlivom nosiči najneskôr v čase dodania tovaru.

Musí to byť uvedené v záručnom liste:

 • jasné vyhlásenie, že v prípade chybného fungovania tovaru je spotrebiteľ oprávnený bezplatne uplatniť zákonné práva zo záruky a že tieto práva nie sú zárukou dotknuté
 • meno a adresu osoby zodpovednej za záruku
 • postup, ktorý má spotrebiteľ dodržiavať pri uplatňovaní záruky
 • identifikáciu tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, a
 • podmienky záruky,
 • kúpnej ceny Tovaru.

Aké sú vaše práva a aká je lehota v prípade povinného ručenia?

Práva na postavenie

Zákazník môže na základe svojho práva zo záruky požadovať opravu alebo výmenu tovaru, požadovať zníženie ceny v prípadoch stanovených zákonom alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy, ak sa dlžník nezaviazal tovar opraviť alebo vymeniť, nemôže splniť svoju povinnosť v primeranej lehote bez toho, aby boli dotknuté záujmy oprávneného, alebo ak záujem oprávneného o opravu alebo výmenu tovaru zanikol.

Kupujúci môže podľa vlastného uváženia podať reklamáciu opravy aj priamo v sídle predávajúceho, v ktorejkoľvek prevádzke, pobočke alebo servise uvedenom predávajúcim na záručnom liste.

Termín overenia

Nároky zo záruky možno uplatniť počas záručnej doby, záručná doba je v súlade s vládnym nariadením 151/2003 (IX. 22.):

a.      jeden rok za predajnú cenu 10 000 HUF alebo viac, ale nie viac ako 100 000 HUF,

b.      dva roky za predajnú cenu presahujúcu 100 000 HUF, ale nepresahujúcu 250 000 HUF,

c.      Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF.

Nedodržanie týchto lehôt bude mať za následok stratu práv, ale v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predĺži odo dňa doručenia na opravu o dobu, počas ktorej zákazník nemohol spotrebný tovar používať podľa určenia v dôsledku vady.

Záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru zákazníkovi alebo, ak inštaláciu vykonáva predávajúci alebo jeho zástupca, dňom inštalácie.

Ak Zákazník uvedie Spotrebný tovar do prevádzky po šiestich mesiacoch od dátumu dodania, záručná doba začína plynúť dňom dodania Spotrebného tovaru.

Pravidlá týkajúce sa vybavovania záručných nárokov

Pri vybavovaní opravy sa predávajúci bude snažiť vykonať opravu do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť odo dňa prevzatia spotrebného tovaru.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci musí informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Ak sa počas záručnej doby pri prvej oprave spotrebného tovaru predávajúcim zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť, predávajúci spotrebný tovar vymení do ôsmich dní, ak sa kupujúci nedohodol inak. Ak nie je možné spotrebný tovar vymeniť, predávajúci vráti kupujúcemu do ôsmich dní kúpnu cenu uvedenú na doklade o zaplatení ceny spotrebného tovaru predloženom spotrebiteľom, t. j. na faktúre alebo pokladničnom doklade vystavenom podľa zákona o DPH.

Prijatím VOP zákazník súhlasí s tým, že informácie mu môžu byť poskytnuté elektronickými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno použiť na preukázanie ich prijatia zákazníkom.

Ak predávajúci nie je schopný opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

 • ak s tým zákazník súhlasil, oprava sa môže vykonať neskôr, alebo
 • ak zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo v tomto zmysle neurobil vyhlásenie, spotrebný tovar musí byť vymenený do ôsmich dní od uplynutia 30-dňovej lehoty bez výsledku, alebo
 • ak zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo neurobil vyhlásenie v tomto zmysle, ale spotrebný tovar nie je možné vymeniť, predajná cena na faktúre alebo doklade o kúpe spotrebného tovaru musí byť zákazníkovi vrátená do ôsmich dní od uplynutia 30-dňovej lehoty bez výsledku.

Ak sa spotrebný tovar pokazí po štvrtýkrát, zákazník má právo:

 • predávajúci na opravu požaduje, aby vás kontaktoval, alebo
 • namiesto nároku na nápravu požiadať predávajúceho o pomerné zníženie kúpnej ceny podľa článku 6:159 ods. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku, alebo
 • namiesto nároku na opravu podľa článku 6:159 ods. 2 písm. b) zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku nechať spotrebný tovar opraviť alebo inak opraviť na náklady predávajúceho, alebo
 • ak kupujúci neuplatní alebo neoznámil tieto práva (oprava, zníženie ceny a iné nápravné opatrenia na náklady predávajúceho), spotrebný tovar musí byť vymenený do 8 dní, a ak spotrebný tovar nemôže byť vymenený, predajná cena uvedená na faktúre alebo doklade o kúpe spotrebného tovaru musí byť vrátená do 8 dní.

Spotrebný tovar, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa vládneho nariadenia č. 151/2003, ktorý je pevne zabudovaný, alebo ktorý váži viac ako 10 kg, alebo ktorý sa nemôže prepravovať ako príručná batožina vo verejnej doprave, s výnimkou vozidiel, musí byť opravený na mieste použitia. Ak sa oprava nemôže vykonať na mieste používania, demontáž, montáž, odvoz a vrátenie vykoná podnik alebo v prípade žiadosti o opravu podanej priamo opravovni, opravovňa.

Výnimky zo záruky

Pravidlá uvedené v časti "Pravidlá vybavovania poistnej udalosti" sa nevzťahujú na elektrobicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, osobné automobily, obytné prívesy, karavany, obytné prívesy s prívesmi, prívesy a motorové plavidlá.

V prípade tohto Tovaru sa však Predávajúci snaží vyhovieť aj žiadosti o opravu do 15 dní.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci musí informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Aký je vzťah medzi zárukami a inými záručnými právami?

Záruka je doplnkom k právam na záruku (záruka na výrobok a príslušenstvo), pričom základný rozdiel medzi všeobecnými právami na záruku a zárukou spočíva v tom, že v prípade záruky je dôkazné bremeno na strane spotrebiteľa nižšie.

Dobrovoľný záručný záväzok predávajúceho nesmie počas trvania povinnej záruky obsahovať podmienky pre spotrebiteľa, ktoré sú menej výhodné ako práva priznané pravidlami o povinnej záruke. Po uplynutí tejto lehoty sa však podmienky dobrovoľnej záruky môžu určiť ľubovoľne, ale záruka nesmie mať vplyv na zákonné práva spotrebiteľa vrátane práv založených na predpokladanej záruke.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja prostredníctvom internetového obchodu sa tiež uplatňuje požiadavka výmeny do troch pracovných dní. Reklamácia výmeny v lehote troch pracovných dní je možná v prípade nového tovaru dlhodobej spotreby, na ktorý sa vzťahuje nariadenie vlády č. 151/2003 (22.IX.), podľa ktorého ak sa reklamácia výmeny uplatní do 3 pracovných dní, musí to predajca interpretovať tak, že tovar bol chybný už v čase predaja a musí ho bez ďalšieho vymeniť.

Kedy je predávajúci oslobodený od svojej záručnej povinnosti?

Predávajúci sa zbaví svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení.

Upozorňujeme, že nemôžete súčasne uplatniť nárok na záruku a nárok na záruku alebo nárok na záruku na výrobok a nárok na záruku na tú istú závadu, ale práva zo záruky vám patria bez ohľadu na práva zo záruky.

 

Informácie o záruke na výrobok a záruke zhody tovaru pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Všeobecné pravidlá týkajúce sa práv z doplnkových záruk

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže podľa vlastného uváženia uplatniť tieto záručné nároky:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ to nie je nemožné alebo by to predávajúcemu spôsobilo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s inými požiadavkami, ktoré ste predložili. Ak ste nepožiadali alebo ste nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny alebo môže kupujúci dať vadu opraviť alebo vymeniť na náklady predávajúceho, alebo v krajnom prípade môže od zmluvy odstúpiť.

Môžete prejsť z jedného práva na záruku na druhé, ale náklady na prechod znášate vy, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade použitého Tovaru sa práva na záruku a garanciu zvyčajne líšia od všeobecných pravidiel. V prípade použitého Tovaru sa môže brať do úvahy aj chybné plnenie, ale musia sa zohľadniť okolnosti, za ktorých Kupujúci mohol očakávať výskyt určitých chýb. V dôsledku starnutia sa výskyt určitých vád stáva častejším a nemožno predpokladať, že Tovar z druhej ruky môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený Tovar. Na základe toho môže Kupujúci uplatniť svoje práva zo záruky len v prípade vád, ktoré sa vyskytujú popri vadách vyplývajúcich z používania a nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom, bol o tom v čase kúpy informovaný, Dodávateľ za známu vadu nezodpovedá.

V prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je doba platnosti práva na reklamáciu v rámci záruky 1 rok, počnúc dňom dodania.

Záruka a garancia

Záruky na výrobky a povinné záruky sú dostupné len pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi.

Ak Predávajúci dobrovoľne poskytuje záruku na Tovar, uvedie to osobitne pri kúpe Tovaru.

Ak výrobca poskytuje na Tovar záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, túto záruku možno uplatniť priamo u výrobcu.